KUZEYDOĞA

/ Anasayfa / KVKK METNİ

KVKK METNİ

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni ile, KuzeyDoğa Derneği olarak siz değerli takipçilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz, gönüllü adaylarımız, katılımcılarımız, bağışçılarımız, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin, özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla KuzeyDoğa Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

 

Tanımlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (KVKK),

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

KuzeyDoğa Derneği: Ortakapı Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No:67 Kat:1 36100 Merkez Kars adresinde ikamet eden, ilgili mevzuat gereği kurulmuş derneği,

İlgili Kişi / Veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, (KuzeyDoğa Derneği’ne ait web sitesi (www.kuzeydoga.net) ve/veya E-bülten aracılığıyla bir faaliyete ait formları, bir proje, eğitim, toplantı, seminer kapsamındaki formları, gönüllülük başvurusu veya bağış yapma ile ilgili formaları kendi adına ya da ilgili olduğu kuruluş adında dolduran kullanıcıyı,)

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: KuzeyDoğa Derneği.  Adres: Ortakapı Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No:67 Kat:1 36100 Merkez/Kars. İnternet adresi “www.kuzeydoga.net”, e-posta: info@kuzeydoga.net

KVKK uyarınca muhatap, üye, gönüllü, bağışçı, eğitim alan, program ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaşacağınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen KuzeyDoğa Derneği tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK uyarınca muhatap, üye, gönüllü, gönüllü adayı, katılımcı, bağışçı, eğitim alan, paydaş ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen KuzeyDoğa Derneği tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun şekilde KuzeyDoğa Derneği’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

 • Gönüllü ve üyelerle dernek faaliyetleri ile ilgili iletişimi sağlamak ve yürütmek, 
 • Gönüllü ve üye başvurularını almak, ilgili konuda değerlendirme yapabilmek,
 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak, 
 • Dernek faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak 
 • Paydaşlarla ilişkiler ve dernek faaliyetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek 
 • Derneğin destekçilerini, sözleşme makamını, paydaşlarını etkinliklerine ilişkin içerikler ve yeniliklerinden haberdar etmek, 
 • Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapmak, 
 • KuzeyDoğa Derneği ve ilişkili paydaş ve ortakları tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlik ile web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim ile kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek, 
 • Proje ve faaliyetler ile ilgili olarak, gerektiğinde seyahat ve konaklama için üçüncü taraflardan hizmet temin etmek,
 • KuzeyDoğa Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Katılım, e-bülten, etkinlikler ve anketlerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak

 

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,  KuzeyDoğa Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, sözleşme makamı, dernek yöneticileri/çalışanları, dernek iktisadi işletmeleri, çevrimiçi veri depolama alanları , çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), sözleşme makamının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

KuzeyDoğa Derneği kişisel verilerinizi,

 • Üye Başvuru ve Kayıt Formları 
 • Elektronik ortamda gönüllü başvuru formu 
 • Etkinlik, faaliyet, projeler ile ilgili kuralları tanımlayan formlar
 • Seminer, Toplantı Başvuru ve Kayıt Formları 
 • KuzeyDoğa Derneği Web Siteleri İletişim Formları
 • KuzeyDoğa Derneği Web Siteleri Çerezleri
 • KuzeyDoğa Derneği Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları 
 • İş Başvuru Formları
 • KuzeyDoğa Derneği tarafından eğitim ve toplantıların yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru ve formları
 • Çevrimiçi toplantı, konferans ve eğitim için kullanılan üçüncü taraflara ait servisler
 • Elektronik ortamda online bağış formu
 • Benzer amaçlı diğer formlar  
 • Anket formları

gibi kanallarla edinir.

Kişisel verileri Veri Sahibi kendi inisiyatifi doğrultusunda verir. KuzeyDoğa Derneği’nin faaliyetlerinde kullanılan bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve/veya aktarılabilir.

Çerez Politikası

KuzeyDoğa Derneği’ne ait web sitesi ziyaret edildiğinde otomatik olarak devreye giren çerezlerle internet tarayıcıları tarafından bilgisayar, cep telefonu veya tabletlerde küçük bilgi parçacıklarını içeren metinler saklanır. Bunun amacı kullanıcıların dijital mecralardaki deneyimlerine dayanarak, bu mecralarda sunulan hizmeti ve/veya sunum biçimini geliştirmektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Metin’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için info@kuzeydoga.net adresinden Veri sorumlusu KuzeyDoğa Derneği’ne ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, info@kuzeydoga.net adresine bildirerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir.

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için info@kuzeydoga.net adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.